مدیریت و ستاد اجرایی

Responsive Image

دکتر مجتبی تقی‌پور

Responsive Image
مدیر مرکز

 (6248 - 6247) 6616-6246 داخلی 119
mtaghipoor@sharif.edu

سمانه نقوی

Responsive Image
مسئول دفتر مدیریت

(6248 - 6247) 6616-6246 داخلی 101
sama.naghavi@sharif.edu

محمدحسن معظمی گودرزی

Responsive Image
متصدی پذیرش

 (6248 - 6247) 6616-6246 داخلی 102
m.moazami@sharif.edu

فاطمه حیدری

Responsive Image
متصدی پذیرش

 (6248 - 6247) 6616-6246 داخلی 103
f.heydari@sharif.edu

پذیرش

Responsive Image
متصدی پذیرش

 (6248 - 6247) 6616-6246 داخلی 104
-

نادر رزم آرا

Responsive Image
مشاور استاندارد و ایزو

 (6248 - 6247) 6616-6246 داخلی 123
naderinst@gmail.com

سیاوش توکلی

Responsive Image
مسئول امور مالی و اداری

 (6248 - 6247) 6616-6246 داخلی 108
s.tavakkoli@sharif.edu

مریم فتاحی

Responsive Image
کارشناس مالی

 (6248 - 6247) 6616-6246 داخلی 125
maryam.fattahi@staff.sharif.edu

آتوسا زنگنه

Responsive Image
مسئول قراردادها،پذیرش آزمون XPS و SEM غیرحضوری

 (6248 - 6247) 6616-6246 داخلی 122
a.zangeneh@sharif.edu

سارا ایوبی

Responsive Image
رابط شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی-رابط شاعا

 (6248 - 6247) 6616-6246 داخلی 124
sara.ayobi@staff.sharif.edu

ندا تشکر

Responsive Image
کارشناس اداری

 (6248 - 6247) 6616-6246 داخلی 121
neda.tashakkor@staff.sharif.edu