آنالیز فیزیکی

Responsive Image
آنالیز توزین حرارتی، که به طور معمول با عنوان TGA شناخته می‌شود، یک تکنیک تحلیلی است که برای بررسی ویژگی‌های حرارتی و ترکیب مواد با استفاده از اندازه‌گیری تغییرات وزن نمونه به عنوان تابعی از دما استفاده می‌شود. TGA اطلاعات مهمی را درباره پایداری حرارتی مواد، فرآیندهای تجزیه و تفکیک و میزان جزئیات مواد تبخیر شونده فراهم می‌کند.
ثبت درخواست آزمون
Responsive Image
DSC به معنای کالری‌ سنجی اسکن تفاضلی است، که در علم مواد و تجزیه و تحلیل حرارتی برای مطالعه رفتار حرارتی مواد استفاده می‌شود. این تکنیک جریان حرارت ورودی یا خروجی از نمونه را به عنوان یک تابع از دما یا زمان اندازه‌گیری می‌کند.
 
ثبت درخواست آزمون
Responsive Image
BET یک تکنیک است که برای تعیین مساحت سطح خاص مواد متخلخل، به ویژه جامدات، استفاده می‌شود. این تکنیک بر اساس اصل جذب گاز بر روی سطح ماده جامد است.
 
 
ثبت درخواست آزمون
Responsive Image
مغناطیس‌سنجی VSM یا ویبره‌سنجی نمونه مغناطیسی، یک تکنیک استفاده می‌شود برای اندازه‌گیری ویژگی‌های مغناطیسی مواد. این تکنیک معمولاً در علوم مواد و فیزیک ماده چگال استفاده می‌شود تا رفتار مغناطیسی نمونه‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهد.
 
ثبت درخواست آزمون