اپراتورهای اتاق تمیز دانشگاه صنعتی شریف

Responsive Image

اپراتورهای بخش ساخت قطعات میکرو و نانومتری اتاق تمیز مرکزی

 Micro & Nano Fabrication Center (MNFC-CR) Operators

Responsive Image
 

دکتر محمد راستی


66168230 - 021
clab.cleanroom@sharif.edu
 
Responsive Image
 

افشین نصیری


66168230 - 021
clab.cleanroom@sharif.edu
 
Responsive Image
 

پرهام تاجیک


66168230 - 021
clab.cleanroom@sharif.edu
 
 
Responsive Image

اپراتورهای بخش بیوتکنولوژی، سلولی و پزشکی بازساختی اتاق تمیز

Biotechnology, Cell and Regenerative Medicine Operators

Responsive Image
 

دکتر سونا زارعی


66168230 - 021
clab.cleanroom@sharif.edu
 
Responsive Image
 

آیسان پیروان


66168230 - 021
clab.cleanroom@sharif.edu