دانلود فرم‌های مرکز خدمات آزمایشگاهی

Responsive Image
متقاضیان گرامی لطفاً به تاریخ امحا نمونه که در فرم درخواست آزمون‌ها درج شده است توجه کنید. در صورت درخواست عودت نمونه از طریق پست توسط مرکز خدمات آزمایشگاهی، در فرم مربوطه مشخص کرده و رسید پرداخت مبلغ پست (300000 ریال) را به همراه فرم ارسال نمونه و فاکتور (در لیست زیر) تکمیل‌شده به آدرس مرکز خدمات آزمایشگاهی ارسال یا ایمیل نمایید.
Responsive Image

فرم‌های عمومی


فرم ثبت شکایت
فرم درخواست تکرار آزمون
فرم‌ درخواست خدمات آزمایشگاهی
فرم‌ درخواست استرداد وجه
فرم‌ درخواست ارسال نمونه یا فاکتور
فرم پرداخت هزینه از محل گرنت آموزشی ( ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف)
فرم درخواست مشاوره
Responsive Image

فرم‌های آزمون‌های خاص


فرم ثبت درخواست FE-SEM
فرم ثبت درخواست XRD
فرم ثبت درخواست XRR
فرم ثبت درخواست SAXS
فرم ثبت درخواست TEM
فرم ثبت درخواست ICP- OES
فرم ثبت درخواست آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون سنجش گازها
فرم ثبت درخواست NMR 
فرم ثبت درخواست آزمایشگاه مخابرات سیار
فرم ثبت درخواست ICP-OES
(مرکز علوم و فناوری نانو)
فرم ثبت درخواست TGA-DTA
(مرکز علوم و فناوری نانو) 
فرم ثبت درخواست UV-VIS-NIR (مرکز علوم و فناوری نانو)  
فرم ثبت درخواست PL
(مرکز علوم و فناوری نانو) 
فرم ثبت درخواست DLS و زتا پتانسیل 
 
فرم ثبت درخواست آزمایشگاه آنالیز حرارتی TGA- DSC (پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست)
فرم ثبت درخواست آزمایشگاه آب و فاضلاب (پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست)
Responsive Image

سایر


راهنمای استفاده از فایل هایی با پسوند dx, asc, txt, spt, ... جهت رسم نمودار اکسل
فایل راهنما و نرم افزار آنالیز نتایج حاصل از میکروسکوپ نیروی اتمی