آنالیز عنصری

Responsive Image
از مهمترین روش‌های شناسایی عناصر بررسی طیف‌های نشری آن‌ها در محدوده طول  موج‌های مرئی و فرابنفش است،  که نیازمند وجود منبع تهیه پر قدرت و دارای یکنواختی بالا است.  این مهم امروزه با پیشرفته منابع پلاسما محقق شده است. آنالیز به روش ICP-OES یک تکنیک مخرب است که در آن نمونه محلول تحت شرایط پلاسما اتمیزه و برانگیخته می‌شود.  نشر حاصل از برانگیختگی کلیه عناصر نمونه در گستره مرئی و فرابنفش با الگوی نشریه نمونه‌های استاندارد مقایسه شده است و از این طریق نوع و مقدار هر عنصر شناسایی می‌گردد.
 
ثبت درخواست آزمون
Responsive Image
کروماتوگرافی گازی یا Gas Chromatography  یک تکنیک جداسازی برای آنالیز ترکیبات فرار است. به طور کل در این روش اجزا نمونه در حلال حل شده است و به حالت بخار در می‌آید، سپس توسط فاز متحرک در طول ستون جریان  می‌یابد. ستون شامل فاز ساکن جامد یا مایع می‌باشد که اگر فاز ساکن مایع باشد به کروماتوگرافی گاز-مایع (GLC) و اگر فاز ساکن جامد باشد، به کروماتوگرافی گاز-جامد (GSC) معروف است. اساس جداسازی توزیع نمونه بین دو فاز ساکن و متحرک است. نکته قابل توجه در مقایسه این کروماتوگرافی با سایر روش‌ها، عدم وجود برهمکنش بین فاز متحرک و نمونه است.
 
ثبت درخواست آزمون