گواهی ایزو 17025

این گواهینامه در حال حاضر 9 آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون (7 آزمایشگاه مقیم در مرکز و 2 آزمایشگاه همکار، آزمایشگاه آب و فاضلاب در پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست شریف و آزمایشگاه مخابرات سیار در دانشکده برق) و جمعاً 92 آزمون در حوزه‌های مختلف و 4 کالیبراسیون در حوزه اندازه‌گیری گازها را در برمی‌گیرد.

توافق با مشتری در رابطه با خدمات پیش رو
به استحضار می رساند به دلیل تغییرات در برخی محدوده‌های کاربرد و دامنه‌های گواهینامه این مرکز و نیز تغییر نشانی، گواهینامه مرکز خدمات آزمایشگاهی در نوبت بررسی در مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI، جهت صدور گواهی جدید می باشد. بدین منظور به اطلاع مراجعان محترم می‌رساند تا زمان تایید گواهی‌نامه جدید، انتشار گزارش نتایج بدون لوگوی مرکز ملی تایید صلاحیت انجام خواهد شد.
مشاهده گواهینامه