جستجو مبتنی بر: نام دانشکده/نام آزمایشگاه/ نام آزمون:

آزمون: کالیبراسیون آنالایزر گازCO

مدیر آزمایشگاه: حبیب باقری

دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه: مرجع کالیبراسیون سنجش گازها

تعرفه: 5000000 ریال

فعال:

آزمون: کالیبراسیون آنالایزر گاز SO2

مدیر آزمایشگاه: حبیب باقری

دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه: مرجع کالیبراسیون سنجش گازها

تعرفه: 5000000 ریال

فعال:

آزمون: کالیبراسیون آنالایزر گاز NOx

مدیر آزمایشگاه: حبیب باقری

دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه: مرجع کالیبراسیون سنجش گازها

تعرفه: 5000000 ریال

فعال:

آزمون: کالیبراسیون آنالایزر گاز O3

مدیر آزمایشگاه: حبیب باقری

دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه: مرجع کالیبراسیون سنجش گازها

تعرفه: 5000000 ریال

فعال:

آزمون: سنجش غلظت گاز CO

مدیر آزمایشگاه: حبیب باقری

دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه: مرجع کالیبراسیون سنجش گازها

تعرفه: 5000000 ریال

فعال:

آزمون: سنجش غلظت گاز SO2

مدیر آزمایشگاه: حبیب باقری

دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه: مرجع کالیبراسیون سنجش گازها

تعرفه: 5000000 ریال

فعال:

آزمون: سنجش غلظت گاز NOx

مدیر آزمایشگاه: حبیب باقری

دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه: مرجع کالیبراسیون سنجش گازها

تعرفه: 5000000 ریال

فعال:

آزمون: سنجش غلظت گاز O3

مدیر آزمایشگاه: حبیب باقری

دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه: مرجع کالیبراسیون سنجش گازها

تعرفه: 5000000 ریال

فعال:

آزمون: طیف­ سنجی تشدید پلاسمون سطحی LSPR

مدیر آزمایشگاه: محمدرضا اجتهادی

دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه: طیف­ سنجی تشدید پلاسمون سطحی LSPR

تعرفه: 1000000 ریال

فعال:

اولین   قبلی  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  بعدی   آخرین
Page 1 of 36