جستجو:      
جستجو مبتنی بر: نام دانشکده/نام آزمایشگاه/ نام آزمون:
آزمون: کالیبراسیون آنالایزر گازCO
مدیر آزمایشگاه: حبیب باقری
دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی
آزمایشگاه: مرجع کالیبراسیون سنجش گازها
تعرفه: 5000000 ریال
فعال:
آزمون: کالیبراسیون آنالایزر گاز SO2
مدیر آزمایشگاه: حبیب باقری
دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی
آزمایشگاه: مرجع کالیبراسیون سنجش گازها
تعرفه: 5000000 ریال
فعال:
آزمون: کالیبراسیون آنالایزر گاز NOx
مدیر آزمایشگاه: حبیب باقری
دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی
آزمایشگاه: مرجع کالیبراسیون سنجش گازها
تعرفه: 5000000 ریال
فعال:
آزمون: کالیبراسیون آنالایزر گاز O3
مدیر آزمایشگاه: حبیب باقری
دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی
آزمایشگاه: مرجع کالیبراسیون سنجش گازها
تعرفه: 5000000 ریال
فعال:
آزمون: سنجش غلظت گاز CO
مدیر آزمایشگاه: حبیب باقری
دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی
آزمایشگاه: مرجع کالیبراسیون سنجش گازها
تعرفه: 5000000 ریال
فعال:
آزمون: سنجش غلظت گاز SO2
مدیر آزمایشگاه: حبیب باقری
دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی
آزمایشگاه: مرجع کالیبراسیون سنجش گازها
تعرفه: 5000000 ریال
فعال:
آزمون: سنجش غلظت گاز NOx
مدیر آزمایشگاه: حبیب باقری
دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی
آزمایشگاه: مرجع کالیبراسیون سنجش گازها
تعرفه: 5000000 ریال
فعال:
آزمون: سنجش غلظت گاز O3
مدیر آزمایشگاه: حبیب باقری
دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی
آزمایشگاه: مرجع کالیبراسیون سنجش گازها
تعرفه: 5000000 ریال
فعال:
آزمون: طیف­ سنجی تشدید پلاسمون سطحی LSPR
مدیر آزمایشگاه: محمدرضا اجتهادی
دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی
آزمایشگاه: طیف­ سنجی تشدید پلاسمون سطحی LSPR
تعرفه: 1000000 ریال
فعال:
1 2 3 4 5 >> Last